Teleošetrovateľstvo

Východiskom vzniku webovej stránky www.kega.fsvaz.ukf.sk bolo napísanie projektu a následne získanie grantu na projekt pod názvom Edukácia a poradenstvo ako súčasť teleošetrovateľstva v domácej zdravotnej starostlivosti. Cieľom projektu je aplikovať nový ošetrovateľský prístup – teleošetrovateľstvo, zistiť názory sestier na jeho použitie v našich podmienkach a monitorovať záujem pacientov a rodinných príslušníkov o túto formu starostlivosti. Našou prácou by sme chceli prispieť k problematike využívania informačných technológií pri ošetrovaní pacientov v domácom prostredí so zameraním predovšetkým na edukáciu a poradenstvo.

V súčasnosti sa teleošetrovateľstvo u nás v domácej starostlivosti nevyužíva. Pacienti sú ošetrovaní pri bezprostrednom kontakte, čo súvisí s tradičným ošetrovateľským prístupom. Vzniká priestor pre zistenie použiteľnosti teleošetrovateľstva a záujmu verejnosti o takýto spôsob zdravotnej starostlivosti.

teleosetrovatelstvoAktuálne podujatia

53. Nitriansky lekársky deň
Komplikácie liečby, Varia
Kedy: 27. 09. (tvrtok), 12:30 - 19:15
Kde: Agroinštitút, Nitra
12. celoslovenská infektologická konferencia
Témy konferencie: Kazuistiky Vária
Kedy: 12. 10. (Piatok), 00:00 - 13. 10. (Sobota), 00:00
Kde: Hotel Zlatý Kľúčik, Nitra, Zobor