Etická komisia

PharmDr. Mária Göböová PhD.
predseda
etickakomisia@fnnitra.sk
037/6545 927

Predseda PharmDr. Mária Göböová PhD.
Podpredseda
Členovia PhDr. Ladislav Berecz
Mgr. Angelika Bahíková
MUDr. Viera Kissová, PhD., MPH.
Mgr. Erika Ščípová
Ing. Gabriela Kovárová
Mgr. Mária Zatráková
MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH.
MUDr. Jaroslav Galko
Nezávislý člen Hanusová Jana

 

Termíny zasadnutí:

Etická komisia v II. polroku 2010 zasadá 1 x mesačne.

 

Súbory na stiahnutie

Pokyn

Zoznam požadovaných dokumentov k schváleniu klinickej štúdie

Dotazník pre zadávateľa klinickej štúdie

Dotazník pre skúšajúceho

Dotazník (Verzia marec 2006) k realizácii diplomových, rigoróznych dektoranských a iných typov prác

Cenový výmer č. 54/xx/2015 pre Etickú komisiu