Psychiatrická klinika

Psychiatrická klinika

MUDr. Boris Čech, PhD.
prednosta
cech@fnnitra.sk
037/6545 265

MUDr. František Kuzma
primár
kuzma@fnnitra.sk
037/6545 549

PhDr. Klaudia Vanyová
vedúca sestra
037/6545 295

 

Ambulancie
Pedopsychiatrická ambulancia
Príjmová ambulancia pre dospelých

Psychiatrická klinika FN Nitra poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom s celým spektrom duševných porúch (psychotické poruchy, organicky podmienené duševné poruchy, depresie, závislosti, poruchy príjmu potravy, aj pacientom s neurotickými a psychosomatickými ťažkosťami a pacientom detského veku). Má k dispozícii celkovo 55 lôžok. Celkový počet hospitalizovaných na našej klinike v roku 2013 bolo 1272 pacientov. Z toho 488 mužov, 326 žien, na sanatórnom úseku 274 a na pedopsychiatrickom úseku 184 detí.

Priemerná ošetrovacia doba pacientov na našom oddelení je 19 dní.

Na klinike preliečujeme častejšie pacientov so závažnejšími psychickými ochoreniami, poskytujeme starostlivosť vo fáze akútnej liečby i doliečovanie formou spektra resocializačných a rehabilitačných aktivít ako ergoterapia, arteterapia, muzikoterapia a škálou skupinových psychoterapeutických aktivít zameraných na liečbu všetkých typov psychických porúch.

Psychiatrická klinika tiež zabezpečuje nepretržitú konziliárnu starostlivosť pre pacientov všetkých ostatných kliník Fakultnej nemocnice.

Psychiatrická starostlivosť vo FN Nitra je zabezpečovaná lôžkovou a ambulantnou formou. Psychiatrické lôžkové oddelenie má 55 lôžok na 4 ošetrovacích jednotkách – 18 lôžok akútne oddelenie muži, 17 lôžok akútne oddelenie ženy, 11 lôžok sanatórne (otvorené) oddelenie a 9 lôžok pedopsychiatrický úsek.

Celkový počet sekundárnych lekárov kliniky je 6+1 rodičovská dovolenka, sestier na klinike pracuje 32. Na lôžkovom oddelení pracuje 26 sestier, z toho 1 vedúca sestra , 1 sestra v dennej službe, 1 sestra pre zdravotnú dokumentáciu a pre psychoterapiu, 1 sestra pre sociálnu službu, 2 sestry na úseku psychiatrickej rehabilitácie. Celkovo je 28 sestier pri lôžku pacienta v nepretržitej prevádzke, 3 zdravotnícki asistenti, 6 sanitárok.

Na klinike pracujú klinickí psychológovia Mgr. Karol Zabák (tel. 037/6545462), Mgr. Halászová (tel. 037/6545759) a na pedopsychiatrickom úseku Mgr. Renáta Zabáková, ktorí vedú skupinové a individuálne psychoterapeutické aktivity pre pacientov kliniky a realizujú psychodiagnostiku a liečebný pedagóg PaedDr. Oľga Koniarová (tel. 037/6545759) podieľajúca sa na psychoterapeutických aktivitách na úseku dospelých i detských pacientov (skupinová psychoterapia, rodinná terapia, arteterapia).

Psychiatrická klinika je výučbovou základňou pre sestry študujúce na UKF Nitra.
So súhlasom vedenia nemocnice poskytuje prax pre študentov II a III ročníka UKF a taktiež aj individuálnu prax pre študentov z odboru psychológie.